Terug

Veel gestelde vragen

Wat is watisjouwidee.nl?

Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid tachtig dialoogtafels. Aan deze tafels gaan mensen met elkaar delen wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Op het platform www.watisjouwidee.nl kunnen inwoners van Nederland aangeven mee te willen denken en praten; op het platform komen ook uitkomsten. De ideeën kunnen helpen om problemen het hoofd te bieden, inspireren om te veranderen, motiveren om te vernieuwen. Voor onszelf, voor onze bedrijven, voor overheid en politici, voor de samenleving.

Waarom is watisjouwidee.nl gestart?

We willen beter uit de crisis komen en zoeken ideeën voor herstel en vernieuwing.  Daarover gaan we met elkaar in gesprek. En luisteren naar elkaar. Wat is voor jou in de knel gekomen? Wil je dat herstellen? Wat ben je anders gaan doen en wil je nu blijven doen en laten groeien? 

Wie is initiatiefnemer?

www.watisjouwidee.nl is een initiatief van de Rijksoverheid, in samenwerking met de planbureaus SCP, CPB, PBL, het RIVM, de VNG en het IPO. 

Het Directoraat Generaal Samenleving en Covid-19 (DGSC-19) van het ministerie van Justitie en Veiligheid coördineert het programma in samenwerking met alle departementen.

Wie mogen meepraten en meedenken?

Er is plek voor ongeveer 1500 mensen om mee te praten en mee te denken. Dat zijn denkers en wetenschappers, mensen die vanuit hun beroep of bedrijf meepraten en andere inwoners van Nederland. Want Nederland heeft 17 miljoen ervaringsdeskundigen over hoe corona alles op zijn kop zette. Iedereen mag meepraten over de toekomst, ook bijvoorbeeld kinderen en jongeren.

Vragen, kwesties en ideeën aanleveren kan via het platform. Wie mee wil denken en praten kan zich inschrijven op www.watisjouwidee.nl. Niet voor iedereen zal plek zijn aan een tafel. Omdat we een goede afspiegeling van Nederland willen hebben, zullen we moeten selecteren. Maar iedereen kan vragen, kwesties en ideeën aanleveren. Grote ideeën en kleine ideeën.

Hoe is het georganiseerd?

Er zijn 50 tafels voor ongeveer 600 inwoners van Nederland. Alle gesprekken zijn online.

Er zijn 20 middenveldtafels. In totaal gaan we met ongeveer 900 mensen in gesprek van maatschappelijke organisaties (op uitnodiging, selectie via onder meer burgemeesters, provinciesecretarissen).

80 wetenschappers en denkers kunnen op uitnodiging meepraten en meedenken. Zij schrijven vóór deelname aan een dialoogtafel een kort paper.

Hoe vindt selectie van Nederlanders plaats?

Gezocht zal worden naar een evenwichtige verdeling tussen man/vrouw, leeftijd, opleiding, interesse in thema, zodat een evenwichtige afspiegeling van de samenleving ook aan de tafels zichtbaar is. Gelet op het digitale karakter van de tafels, is er extra aandacht voor lastig te bereiken doelgroepen.

Wie pakt verbeterideeën op?

De uitkomst van de dialoogtafels is voor iedereen. Doel is de samenleving en dus elkaar te inspireren. Tijdens de dialoog halen we ideeën op, in gesprek met samenwerkingspartners scherpen we plannen aan, in actiedialogen helpen we bijvoorbeeld een ondernemer, buurtbewoner en medewerker van een stichting samen verder. Op het platform www.watisjouwidee.nl delen we de uitkomsten.

De input van de samenleving biedt inspiratie voor herstel- en vernieuwingsopties naar aanleiding van de coronacrisis. Deze inspiratie kan lopende (inter)departementale corona-trajecten verder voeden en van praktische voorbeelden voorzien, ook richting de formatie. Daarnaast kunnen de ideeën ook de samenleving zelf (burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) inspireren om ook zelf met herstel- en vernieuwingsacties aan de slag te gaan. Tijdens de dialoogtafels zal daarom ook actiegericht besproken worden wat de deelnemers zelf kunnen doen.

Wat wil de overheid zelf met de ideeën doen?

De input van de samenleving biedt inspiratie voor herstel- en vernieuwingsopties naar aanleiding van de coronacrisis. Deze inspiratie kan lopende (inter)departementale corona-trajecten verder voeden en van praktische voorbeelden voorzien, ook richting de formatie. Maar ook initiatieven van decentrale overheden verder voeden en versterken.

Daarnaast kunnen de ideeën de samenleving zelf (burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) inspireren om ook zelf met herstel- en vernieuwingsacties aan de slag te gaan.

Waarover gaan de dialoogtafels?

Praktisch alle ervaringen rondom COVID-19 komen aan bod, er zijn zeven thema’s: samen leven, welvaart en inkomen, wonen en verkeer, onderwijs en werk, geluk en ontspanning, gezondheid, natuur en milieu.

Er komen in grote lijnen drie vragen aan bod:

  • wat is in de knel gekomen?
  • wat is ontkiemd en willen we vasthouden en verder laten groeien?
  • wat is na de crisis nodig en waarom?

Hoe worden uitkomsten vastgelegd?

De uitkomsten van de dialoogtafels worden vastgelegd in verslagen en gedeeld op het platform www.watisjouwidee.nl.

Waarom is er dit initiatief als er al zoveel verbeteragenda’s en plannen zijn?

Deze coronatijd is zo uniek dat de overheid het initiatief neemt om iedereen de gelegenheid te bieden om ervaringen en ideeën te delen, ook mensen die niet zijn aan gesloten bij politieke partijen of belangenverenigingen, mensen die niet snel gehoord worden. 

We werken naar veelzijdige ideeën voor herstel- en vernieuwing voor het Nederland na de crisis. De input van en voor de samenleving biedt inspiratie voor herstel- en vernieuwingsopties. De dialoog met de samenleving staat centraal, dat is duidelijk verrijkend en aanvullend op andere verbeteragenda’s en plannen.

Hoe verloopt de analyse van de resultaten?

Uit de burgerdialogen halen we de rode draden, door alle verhalen over knelpunten, kansen én  ideeën te bestuderen. Welke thema's komen hieruit naar voren? En waar gaan de ideeën over? Wat pakken mensen zelf op en waar zien ze een rol voor de overheid of middenveld? We werken nadrukkelijk bottom up: welke thema’s draagt de samenleving aan? Aan het eind leggen we de rode dradenanalyse van de burgerdialogen naast de verslagen van de middenveld- en wetenschapsdialogen voor een totaaloverzicht. 

Wat gebeurt met de analyse?

We werken aan een perspectief, een menukaart zogezegd, met voorstellen voor herstel en vernieuwing voor het Nederland na de crisis. Dit doen we voor en door de samenleving. We bieden opties en concrete maatschappelijke voorbeelden bij departementen aan ter inspiratie en inkleuring van de voorgenomen plannen n.a.v. de coronacrisis. Daarnaast kunnen de ideeën ook de samenleving zelf (burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) inspireren om ook zelf met herstel- en vernieuwingsacties aan de slag te gaan.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de coronacrisis en/of de huidige maatregelen?

Bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

 

Wat is jouw idee? Wat vindt Nederland?